Како посебен ентитет во институцијата брак ќе биде додадена и свекрвата. Нејзините активности за прв пат уредени со закон.

Svekrva